ยินดีต้อนรับ     กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
“เวลาไม่มีฟัน กินอะไรก็ไม่อร่อยทำให้ไม่มีความสุข จิตใจก็ไม่สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง”
กระแสพระราชดำรัส ในหลวงรัชกาลที่ 9 (พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร )